Privatlivspolitik for DINNødhjælp

16. maj 2018

DINNødhjælps dataansvar

Vi behandler personoplysninger og derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

DINNødhjælp er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Eskild Christiansen
Adresse: Bakkegårdsvej 2 b, 8240 Risskov
CVR: 34752826
Telefonnummer: 41908823
Mail: eskild@dinnoedhjaelp.dk
Website: www.dinnoedhjaelp.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

 1. Medlemsoplysninger:
  Almindelige personoplysninger:
  Registrerings – og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse
 1. Donationer:
  Almindelige personoplysninger:
  Registreringsoplysninger som navn, adresse, betalingsdato, e-mailadressePersonoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  Cpr nummer
 1. Oplysninger om ledere og frivillige.
  Almindelige personoplysninger:
  Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresseAndre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til organisationen og bankkontonummerPersonoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  CPR – nummer
  Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan det være fra andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

Organisationens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlig grunde til behandling er særligt:

 • Organisationens berettiget (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Organisationens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder regnskabsloven, dokumentationskrav med hensyn til tilskud, herunder tipsmidler.
 • Administration af din relation til os.
 1. Formål med behandling af donationsoplysninger
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder regnskabsloven og ligningsloven.
 1. Formål med behandling af oplysninger på ledere og frivillige
 • Håndtering af ledernes og de frivilliges hverv og forpligtelser i organisationen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lønkrav
 • Udbetaling af løn
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettiget (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af organisationen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. 

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når der i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • Der sker videregivelse af oplysninger om ansatte til Danløn og SKAT. 
 • Donationsoplysninger videregives til SKAT.
 • Medlemsoplysninger videregives til revision med henblik på ansøgning til tipsmidler m.v.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysning som medlem, støtter, som frivillig eller lønnet ansatte. 

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af organisationen

Ulønnede frivillige:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i en overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ansatte:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, støtterne, frivillige og lønnede medarbejdere til statistik og lignende, så længe det har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandling af date
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder at gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelsen er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatpolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.